تریس لباس برای پوشش مد

تریس همواره سبک منحصر به فرد بود و در حال حاضر یک نماد مد بر روی جلد یک مجله است.