از دختر خوشگل دختر شهرستان

دختر خوشگل دوست دارد به خواندن، اما امروز می خواهد برای استراحت و لذت بردن از وقت آزاد خود را دور از کتاب