جشن و سرور بر روی فرش قرمز

دختران دوست داشتنی ما مهمان افتخاری در والاتر از این فیلم است. این رویداد بسیار مهم است و دختران باید کامل باشد.