تاریخ اول الی

الی دختر جدید از دانشگاه است و از روز با رایان شیفته شد.