السا طرح منگوله دار

منگوله در نمایش مشخصات عمومی فزونی یافته و احتمالا روند رنگارنگ ترین در بهار امسال.