آماده سازی روزانه از معلم

معلم زیبا ما امروز نیاز به کمک شما. او تا به بسیاری از کار و باید برای یک روز مدرسه جدید آماده کند.