ویکتوریا سکرت هفته مد

آیا می خواهید به صرف یک روز با یک مدل ویکتوریا سکرت؟