رقص بهار مسحور

تنها چند را انتخاب دعوت. خوشبختانه، دختر ما یکی از کسانی که دعوت شدید است. اما پیدا کردن جای آسان نیست، به آن نیاز دارد به سرمایه گذاری در جنگل جادویی و جمع آوری برخی از اشیاء.