گاردن پارتی

شما مهمان ویژه جشن در باغ Ladybug است. او دعوت تمام دوستان او و تمام شاهزاده خانم وجود خواهد داشت.