آنجلا طراح کفش

آنجلا است یک سرگرمی جدید: کفش طراحی و او در آن بسیار خوب است.