آریل در بازار

آریل دارای یک روز مرخصی و تصمیم به رفتن به مرکز خرید.