لباس تا بازی یک هِلهـِله‌چی بود

یک هوراکش بود زیبا نیاز به یک رویداد ورزشی بزرگ لباس می شود.