لباس عروسک کبوتر برای جشن فارغالتحصیلی

کبوتر می خواهد برای رفتن به رقص امشب، اما او نمی تواند تصمیم بگیرد چه چیزی را می پوشند.