آریل مانیکور در آبگرم

آریل می خواهد به ناخن مناسب برای یک رویداد بزرگ است.