جهان از مینی گلف

این بازی شما را به چالش می کشد. شما باید به استفاده از هوش خود را به استاد ورزش است.