پادشاه سرعت بیلیارد

چند توپ می توانید وارد کنید قبل از زمان اجرا می شود؟