اسکی آلپ

از فلش ها استفاده کرده و به طرف آن حرکت کنید تا از برخورد به نرده ها یا صخره ها جلوگیری نکنید. اگر به آنها ضربه بزنید سقوط می کنید و مجبورید دوباره امتحان کنید. شما باید در بالاترین امتیاز خود را در تمام سطوح کسب کنید. آیا می توانید در سطح 12 اسکی کنید؟