اسلالوم اسکی آلپ

بازیکن خود را انتخاب کرده و اسلاو را با پرچم گذاری بر روی پرچم ها تمرین کنید ، سعی کنید اسکی را برای رسیدن به بهترین زمان صعود کنید. می توانید با فلش خود حرکت کنید. اگر سقوط کنید ، می توانید دوباره امتحان کنید. شما 12 سطح دارید