ضربات فوتبال آمریکایی

شما باید سعی کنید به عنوان بسیاری از نقاط که شما می توانید با پرتاب مجازات.