اسکی شتاب

قرار دادن رفلکس خود را به آزمون! شما باید برای اجتناب از موانع و گرفتن پرچم برای نقاط. بازی به طور فزاینده به چالش کشیدن است.