99 توپ

شما باید توپ را در جعبه پرتاب را به آنها ناپدید قبل از آنها رسیدن به پایین. هر جعبه دارای تعداد نشان دادن تعداد سکته مغزی مورد نیاز برای نابود شود. جمع آوری دایره برای دریافت توپ و حتی بیشتر و سرعت بخشیدن به پیشرفت خود را. جمع آوری ستاره به باز کردن آیتم های جدید.