نبرد دریایی

این یک بازی جنگ تاکتیکی که در آن شما باید حریف خود را پیشدستی کردن است. محل ناوگان خود را از نظر تاکتیکی و شما ناوگان حریف خود را نابود با بیشترین سرعت ممکن، قبل از او ناوگان خود را حذف کنید.