انفجار حباب

انفجار راه خود را از طریق فضا. ساقه همه حباب در هر کلاس به تکمیل انفجار متر خود را.