فضاپیما پاکت پی سی

بیایید کشف جهان ناشناخته است. شما باید به مبارزه با دوستان و متحدان خود را برای به دست آوردن و حفظ کنترل در سراسر کهکشان.