سربازان شاه 4

سرباز توجه! این ماموریت بعدی برای شما است. استفاده از سلاح های مختلف خود را برای از بین بردن دشمنان با عکس حداقل ممکن است. برخی از دشمنان خود را می توانید پرش و دیگران پشت دیوار هستند، بنابراین با دقت هدف.