Presidential Paintball

شما باید از پایگاه حمله بیگانگان و سربازان دفاع کنید ، تمام دشمنان در اینجا هستند تا قلعه شما را نابود کنند. دنیای اطراف شما تغییر کرده است. چمن سبز پژمرده شد. سطح آن با آتش پوشانده شده بود. تمام دشمنان را از بین ببرید و سکه های خود را جمع کنید تا زرادخانه خود را بهبود ببخشید و از پایگاه تا آخرین موج از پایگاه دفاع کنید.