Cel Blaster

سرباز ، آنها به تو حمله می کنند! نیروهای دشمن بیشتر سربازان ما را شکست داده و شما را محاصره کرده اند. از اسلحه های خود استفاده کنید و سعی کنید فرار کنید. می توانید اشیاء مختلفی را در اطراف خود (قوطی های روغنی) به عنوان سلاحی در برابر دشمن یا مخفی کردن استفاده کنید.