نبرد روبات ها

شما باید شجاع باشید و برای پیروزی در برابر دیگر ربات های جنگی، لیزر، اره و بیشتر مبارزه کنید. انواع دشمنان و موانع برای ربات شما وجود دارد، بنابراین عملکرد در نبرد بر اساس استراتژی و مهارت های خود است.