هیولای بازوکا

شما باید بهترین شیوه ها را برای شلیک و نابود کردن تمام هیولاها برای نجات جهان پیدا کنید.