تانک علیه کاشی ها

پرتابه صورتی برای کاشی های صورتی. پرتابه آبی برای کاشی های آبی.