پادشاه بیکن و وگان

در وگانوپولی یک جنگ بزرگ آغاز شده است. پادشاه بیکن و همراهانش شرارت بر شهر ویران می کنند. ما باید همه آنها را نابود کنیم. اما مراقب باشید که جوجه های مجروح را از خطر نجات ندهید.