خشم تانک های نبرد

شما باید به عنوان بسیاری از تانک های جنگی را به عنوان شما می توانید از بین ببرد.