سنگ شکن سیارک

شما توسط کمربندهای سیارکی احاطه شده اید، شما باید امواج زیادی را که می توانید زنده بمانید. سلاح های خود را با استفاده از عاقلانه استفاده کنید.