کابوی در برابر مریخی ها

شما باید برای کمک به گاوچران ساقه همه مریخی. شما باید محتاط باشند، صرف کمترین مقدار گلوله شما می توانید و استفاده از محیط زیست را به نفع خود.