شاهزاده خانم ها در رقص سلطنتی

هر کس برای رقص سالانه قلعه سلطنتی است. شاهزاده خانم الی، آنی و آریل مهمان ویژه امسال هستند.