تاج گل از راپونزل

او می خواهد طراحی های عروسی برای فصل جشنواره آینده را طراحی کند.