راپونزل عاشقانه شکوفا

راپونزل دوست فلین برای مدت زمان طولانی و بسیار هیجان زده بود، زمانی که او سرانجام او را دعوت کرد.