آنا و علی السا: مقابله با مد

شما باید برای کمک به دو خواهر برای رقابت در یک بازی سرگرم کننده مد. السا سعی کرد تا آنا همه چیز را که در مورد لباس ها می داند تدریس کند، اما خواهر کوچکش آماده است؟