روند مد تابستان

تابستان اینجا است و شاهزاده خانم راشل شیرین قصد دارد آخر هفته را در ساحل گذراند.