نکات برجسته: شاهزاده خانم خیابان شیک

سه شاهزاده خانم می خواهید به لباس برای یک روز عادی. موانا، مریدا و راپانزل دنبال آخرین روند.