شاهزاده خانم ارسال به آینده

زندگی یک شاهزاده خانم است که همیشه هیجان انگیز است. او یک ماشین عجیب و غریب در یک اتاق تاریک در قلعه پیدا کرده است و کنجکاو به آن را دریافت کرد. او در آینده به دانشگاه رفت.