شاهزاده خانم معاینه پزشکی

آغاز می شود با مراجعه به دندانپزشک، پس از آن زمان به اتمام این دیدگاه در چشم آن است. سپس با درد معده کمک کند و در نهایت بازوی شکسته خود را التیام بخشد.