شاهزاده خانم مد در مورد قهوه

کسی می دانست که السا و دختر خوشگل می تواند تبدیل به دوستان؟ خب، در جهان دیزنی ظاهرا همه چیز ممکن است.