سپیده دم جستجوی کار

شما باید برای کمک به این شاهزاده خانم شروع به کار حرفه ای خود پیدا کردن کار کامل. گام اول این است که توسعه تاریخچه مختصری از زندگی است.