شاهزاده خانم ژولیت با مد

شما باید برای کمک شاهزاده خانم ژولیت برای ایجاد برخی از لباس های زیبا برای جشن و به تمیز کردن ظروف سرباز یا مسافر ساخته شده توسط جادوگر، عصبانی چرا که او دعوت نشده بود. شما ابتدا باید موارد شما نیاز به ایجاد لباس و تمیز کردن اتاق برای حزب پیدا کنید.