ماجراجویی شاهزاده خانم در هاوایی

تعطیلات همه گاهی سزاوار. این شاهزاده خانم دوست داشتنی بسیار خسته و برنامه ریزی شده به صرف تعطیلات رویایی در هاوایی است.