شاهزاده خانم ژولیت راز

شاهزاده خانم ژولیت نیاز به کمک شما برای یک کار بسیار مهم است. او می خواهد به طبخ شام برای خانواده اش اما از دستور مادر بزرگ خود را از دست داد. در حال حاضر او نیاز به پیدا کردن مواد تشکیل دهنده و پیدا کردن راه مناسب برای آنها را ترکیب را به یک ظرف خاص است.