شاهزاده خانم در سرزمین عجایب

آنها می خواهند به سفر به مکان جادویی ترین در تاریخ است. هنگامی که آنا، مریدا، و راپانزل به سرزمین عجایب آمده است، همه چیز به عنوان آنها فکر نکرده است.