شاهزاده خانم ژولیت شیرینی کارناوال

ماموریت شما این است برای پیدا کردن همه موضوعات از ژولیت و ببینید که چه کسی آنها را به سرقت برده.