چالش در منطقه راحتی از دختر خوشگل

کمک به این شاهزاده خانم برای اثبات حس مد خود را. دختران دیگر فکر می کنم او باید مخاطره آمیز تر با سبک خود باشد. به طوری که آنها یک چالش خوب خارج از منطقه راحتی خود را اختراع کرده اند.